គម្រោង

កៅអីធ្មេញ

កៅអីធ្មេញ 2018 សាកលវិទ្យាល័យអ៊ីរ៉ាក់ XXX 48sets

កៅអីធ្មេញឆ្នាំ 2019 អេក្វាឌ័រ 45 ឈុត

កៅអីធ្មេញ 2019 សាកលវិទ្យាល័យអ៊ីរ៉ាក់ ABC 75sets

កៅអីធ្មេញ 2021 Yemen ABC university 32sets

ម៉ាស៊ីនក្លែងធ្វើធ្មេញ

ការក្លែងធ្វើធ្មេញ 2019 សាកលវិទ្យាល័យអ៊ីរ៉ាក់ ABC

កាំរស្មីអ៊ិចចល័ត

កាំរស្មីអ៊ិចចល័ត 2020 XXX 100sets

មីក្រូទស្សន៍ III

មីក្រូទស្សន៍ III ឆ្នាំ ២០២០ XXX ៣០ ឈុត