ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

LINGCHEN-factory

រោងចក្រ LINGCHEN

Showroom

បន្ទប់តាំងបង្ហាញ

Production-Area-1

តំបន់ផលិតកម្ម - 1

Production-Area-2

តំបន់ផលិតកម្ម - 2

Production-Area-3

តំបន់ផលិតកម្ម - 3

Production-Area-4

តំបន់ផលិតកម្ម - 4

Inspection-Area

តំបន់អធិការកិច្ច

Packing-Area

តំបន់វេចខ្ចប់